فرم ها و مدارک مورد نیاز فعالسازی سرویس های “دفتر شما”

جهت استفاده از بسته های تلفن گویا تهیه و ارسال تمامی مدارک زیر به آدرس دفتر شما الزامی می باشد.

فرم ها

 • فرم اشتراک
 • فرم فعالسازی تلفن گویا

مدارک:

 • کپی برابر اصل کارت ملی
 • کپی برابر اصل شناسنامه
 • گواهی امضا (طبق فرم گواهی امضا)

اگر تمایل دارید که تماسهایتان با نام رسمی شرکتتان پاسخ داده شود تهیه و ارسال مدارک زیر نیز الزامی است.

 • کپی آگهی تاسیس و آگهی اخرین تغییرات
 • نامه درخواست با مهرشرکت

جهت استفاده از بسته های منشی حقیقی تهیه و ارسال تمامی مدارک زیر به آدرس دفتر شما الزامی می باشد.

فرم ها

 • فرم اشتراک
 • فرم فعالسازی منشی حقیقی

مدارک:

 • کپی برابر اصل کارت ملی
 • کپی برابر اصل شناسنامه
 • گواهی امضا (طبق فرم گواهی امضا)

اگر تمایل دارید که تماسهایتان با نام رسمی شرکتتان پاسخ داده شود تهیه و ارسال مدارک زیر نیز الزامی است.

 • کپی آگهی تاسیس و آگهی اخرین تغییرات
 • نامه درخواست با مهرشرکت

جهت استفاده از بسته های فضای اداری  تهیه و ارسال تمامی مدارک زیر به آدرس دفتر شما الزامی می باشد.

فرم اشتراک

فرم فعالسازی فضای اداری

مدارک:

کپی برابر اصل کارت ملی

کپی برابر اصل شناسنامه

گواهی امضا (طبق فرم گواهی امضا)