۲۶ تیر, ۱۳۹۴
به شکایت مشتریان رسیدگی کنید

چگونه میتوانید به شکایت مشتریان رسیدگی کنید ؟

بدون در نظر گرفتن بزرگی یا کوچکی شرکتتان شما زمانی موفق می شوید، که رضایت مشتری را جلب کنید، با توجه به دنیای امروز و گستردگی […]
۱۲ تیر, ۱۳۹۴
اشتباهات رايج در خدمات مشتريان؟

اشتباهات رایج در خدمات مشتریان؟

در هر حرفه ای خدمات مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است مخصوصا اگر آ ن حرفه در موقعیت خاص قرار بگیرد مانند: ورزش و تجارت جهانی، در […]