۸ تیر, ۱۳۹۵
products_solutions_1-600x421

مرکز تماس و مزایای آن

مرکز تماس: مرکز تماس بخشی از سازمان است که برای دریافت یا انتفال حجم زیادی از درخواست ها از طریق تلفن ایجاد می گردد.این مراکز به […]