دفتر شما در رسانه ها

Client--10

دفتر شما در رسانه ها

دفتر کار مجازی در ایران نوپاست، اما در همین چند سال از ورودش، کسب و کارهای زیادی را متحول کرده است. ریسک شروع کار جدید با استفاده از خدمات دفترشما تا حد زیادی کاهش میابد.
ما با استفاده از خدمات دفتر مجازی سخت در تلاشیم تا با ایجاد فرهنگ جدید در کسب و کار، سهم مهمی در رونق اقتصادهای خرد و استارتاپها داشته باشیم.
رسانه های مهمی در ترویج و فرهنگسازی این حرکت جدید به یاری ما شتافتند، در ادامه می توانید برخی اخبار منتشر شده راجع به دفترشما را بخوانید.

دفتر شما در رسانه ها