مشاهده خطوط رند و ویژه دفترشما چگونه ممکن است؟

سئومستر Leave a Comment

خطوط رند و خاص دفترشما نیز درست مانند بقیه خطوط در بانک شماره تلفن ها قابل مشاهده است. برای مشاهده خطوط: اول یکی از بسته‌های تلفن گویا یا منشی مجازی را که با نیازها و میزان تماسهای کسب و کارتان تناسب دارد انتخاب کنید. بسته‌های تلفن گویا بسته‌های منشی مجازی با کلیک بر روی سفارش بسته، و یا کلیک بر ...