از کجا مطمئن باشم منشی صلاحیت لازم را دارد؟

سئومستر Leave a Comment

منشی های «دفترشما»، برای اطمینان از عملکرد عالی، از چند فیلتر عبور می‌کنند تا در نهایت به تیم مرکز تماس این مجموعه بپیوندند. نخست در مرحله استخدام، افرادی که دارای تجربه کار در مرکز تماس هستند و از مهارت ارتباطی و سرعت عمل خوبی برخوردارند برای کارآموزی انتخاب می‌شوند. افراد انتخاب شده پس از دوره کارآموزی یک ماهه، آموزشهای گوناگونی …