حوصله

چگونه خود را مجبور به انجام کارهایی بکنیم که حوصله شان را نداریم؟

«دفتر شما» موفقیت 22 Comments

چگونه خود را مجبور به انجام کارهایی کنیم که حوصله‌شان را نداریم؟ تصور کنید باید تا چند روز آینده کاری را به مشتری تحویل دهید، اما هنوز آغاز به کار نکرده اید و یا باید بعضی از کارهای شخصی خود را سروسامان بدهید اما حوصله اش را ندارید. در نتیجه عذاب وجدان و اضطراب مثل خوره به جانتان می‌افتد. به ...