۵ ترفند ساده کسب و کار

چگونه با ۵ ترفند ساده کسب و کار نوپایتان را حرفه ای جلوه دهید.

«دفتر شما» دفتر کار مجازی, کسب و کار 2 دیدگاه ها

کسب و کارتان نوپا است و ممکن است مشتریان شما را جدی نگیرند. ما فوت و فن هایی بلدیم تا هم زیر بار هزینه اضافی نروید و هم حرفه ای جلوه کنید.   چه خوشتان بیاید و چه نیاید، اگر کسب و کارتان نوپا است یا به طور آزاد برای خود کار می کنید (freelancer)، همیشه مشتریانی هستند که شما …