با این روش ساده مهمان کاریتان را به بازگشت مشتاق کنید.

با این روش ساده مهمان کاریتان را به بازگشت مشتاق کنید.

وقتی مهمانی وارد دفتر کارتان می‌شود چه احساسی به او دست می‌دهد؟ استقبال گرم و برخورد مناسب می‌تواند به ایجاد تجربه‌ای مثبت و تأثیر اولیه‌ای عالی از کسب و کارتان کمک کند. می‌توانید به روش زیر خاطرجمع شوید هر کس که از در دفترتان وارد می‌شود با تجربه‌ و احساسی خوشایند نیز از آن خارج می‌شود: سلام و احوالپرسی: سلام …