با این روش ساده مهمان کاریتان را به بازگشت مشتاق کنید.

با این روش ساده مهمان کاریتان را به بازگشت مشتاق کنید.

«دفتر شما» کسب و کار نظر بدهید

وقتی مهمانی وارد دفتر کارتان می‌شود چه احساسی به او دست می‌دهد؟ استقبال گرم و برخورد مناسب می‌تواند به ایجاد تجربه‌ای مثبت و تأثیر اولیه‌ای عالی از کسب و کارتان کمک کند. می‌توانید به روش زیر خاطرجمع شوید هر کس که از در دفترتان وارد می‌شود با تجربه‌ و احساسی خوشایند نیز از آن خارج می‌شود: سلام و احوالپرسی: سلام …