کلام نافذ

چگونه کلام نافذ و تاثیرگذار داشته باشیم؟

«دفتر شما» موفقیت Leave a Comment

بعضی افراد خیلی خوب می دانند که چطور دیگران را متقاعد به انجام کاری کنند. به قول معروف مهره مار دارند. اما سوال اینجاست که آنها چطور به چنین قدرتی دست پیدا کرده اند؟ این اشخاص در اصل دارای برخی خصوصیات اخلاقی هستند که قدرت مجاب کردن دیگران را به آنها می بخشند و یاعث می شوند که کلامشان تاثیرگذاری …