کلام نافذ

چگونه کلام نافذ و تاثیرگذار داشته باشیم؟

«دفتر شما» موفقیت نظر بدهید

بعضی افراد خیلی خوب می دانند که چطور دیگران را متقاعد به انجام کاری کنند. به قول معروف مهره مار دارند. اما سوال اینجاست که آنها چطور به چنین قدرتی دست پیدا کرده اند؟ این اشخاص در اصل دارای برخی خصوصیات اخلاقی هستند که قدرت مجاب کردن دیگران را به آنها می بخشند و یاعث می شوند که کلامشان تاثیرگذاری …