۲۰ سوال برای تخمین میزان تحقق ایده ها

۲۰ سوال برای تخمین میزان تحقق ایده ها

«دفتر شما» موفقیت Leave a Comment

آیا طرحی با درآمد زایی میلیاردی در سر دارید و منتظر عملی کردن آن هستید؟ احتمال شکست در انتهای کار چه میزان است؟ و … همیشه سوالات مشترکی میان کارآفرینان پیش از آغاز یک کسب و کار جدید وجود دارد که گاهی سبب میگردد افراد از شروع آن صرف نظر نمایند. خوشبختانه در دنیای امروز میتوانید قبل از اینکه برنامه ریزی …