مخترع www

مخترع www اعتراف جالبی می کند

«دفتر شما» کسب و کار, موفقیت 1 Comment

بعضی اختراعات به قدری با زندگی روزمره ما در هم می‌آمیزد که دیگر به فکرمان خطور نمی‌کند فردی پشت آن اختراع بوده است، انگار آن اختراع بخشی از خلقت بوده است! مخترع www هم به همچین سرنوشتی دچار شده است. به قدری اختراعش حیاتی و مهم بوده که خودش را به حاشیه رانده است. در این مقاله می‌خواهیم با مخترع ...