مخترع www

مخترع www اعتراف جالبی می کند

«دفتر شما» کسب و کار, موفقیت 1 دیدگاه

بعضی اختراعات به قدری با زندگی روزمره ما در هم می‌آمیزد که دیگر به فکرمان خطور نمی‌کند فردی پشت آن اختراع بوده است، انگار آن اختراع بخشی از خلقت بوده است! مخترع www هم به همچین سرنوشتی دچار شده است. به قدری اختراعش حیاتی و مهم بوده که خودش را به حاشیه رانده است. در این مقاله می‌خواهیم با مخترع ...