آلا شویز

سئومستر

من «دفترشما» را به خیلی‌ها معرفی کردم. این سرویس می تواند به خیلی‌ها از جمله کسانی که کار اولی هستند و می خواهند کار کوچکی راه بیندازند کمک می کند. ممنون که باعث پیشرفت ما شُدید.