مجید صالحی

سئومستر

این بسته های تلفنی با به وجود آوردن پشتیبانی دائمی، رضایت مشتریان ما را به شدت بالا برده است. یکی از نکات مهم برای ما این بود که با استفاده از سرویس تلفن گویا، این امکان به وجود آمده است که چند زیر شماره‌ تعریف کنیم تا در ساعات مختلف (اداری و غیر اداری) به شماره‌های موردنظر دایورت شود، و به این ترتیب هیچ تماسی از دست نرود.