محیط کار استاندارد چه ویژگیهایی دارد؟

اگر در محیطهای کاری گوناگونی کار کرده باشید، یا دستکم برای مصاحبه شغلی به شرکتهای مختلف سر زده باشید، حتماً متوجه شده اید که محیطهای کاری می توانند از زمین تا آسمان با هم فرق می کنند. تفاوت میان محیط کار استاندارد و غیر استاندارد گاهی تنها در جزئیات است. برخی محیط های کاری خیلی دلنشین اند، طوری که دلتان نمی خواهد از آنها خارج شوید، و در طول تعطیلات دلتان برای کار و همکاران و حتی رئیستان تنگ می شود. اما بیشتر محیطهای کاری در آن سر دیگر طیف هستند. یعنی لحظه شماری می کنید ساعت کاریتان تمام شود و فرار کنید.

کاربرد شماره تلفن مجازیبه همکاران جدیدتان اینگونه خوشامد بگویید.

از «دفتر شما» فضای کار اشتراکی بگیرید: جزئیات بیشتر

محیط کار استاندارد چه ویژگیهایی دارد؟

محیط کاربرخی از ویژگیهای محیط کاری جنبه فیزیکی دارند و برخی جنبه غیرفیزیکی. ویژگیهای فیزیکی مربوط به ساختمان و معماری دفتر کار و تجهیزات اداری است، و ویژگیهای غیرفیزیکی به جو حاکم بر محیط کار و چگونگی رفتار با یکدیگر.

استانداردهای محیط اداری

بهبود شرایط محیط کاری، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر غیرفیزیکی، روندی درازمدت است، اما ماهی را هر زمان از آب بگیرید، تازه است. برای قدم گذاشتن در این مسیر، امروز بهتر از فرداست. در ادامه مهمترین ویژگیهای یک محیط کار استاندارد را بررسی می کنیم.

شماره تلفن ابریروان شناسی شخصیت در محیط کار

۱. کارکنان با دیوار و پارتیشن از هم جدا نیستند

جدا کردن کارکنان از یکدیگر، تعامل میان آنها را به حداقل می رساند. وقتی تعامل کم شود، کار تیمی دیگر امکان پذیر نیست.

لازمه کار تیمی این است که افراد در حین انجام کار از همفکری هم استفاده کنند تا با ذهن جمعی تیم، بهترین نتیجه حاصل شود.

۲. گیاهان طبیعی جایگاه مهمی دارند

گیاهان طبیعی در محیط کار به کارکنان این احساس را می دهند که روحیه و احساسشان اهمیت دارد و در وهله اول انسان اند و بعد کارمند یک مجموعه. از آن گذشته، اکسیژن تولیدشده توسط گیاهان و رنگ سبزشان انرژی مضاعفی به کارکنان می بخشد.

۳. معیارها و قضاوت ها صفر و صدی نیست

برایتان پیش آمده که هنگام ارزیابی عملکردتان، دیگران چشم بر نکات مثبت شما ببندند و تنها بر ایرادات کارتان تمرکز کنند؟ چه احساسی به شما دست می دهد؟ در چنین فضایی، کارکنان انگیزه خود را برای پیشرفت و بهبود کیفیت کارشان از دست می دهند، چون می دانند هر قدر هم که تلاش کنند باز ایرادی در کارشان پیدا می شود که کل کار را زیر سایه خود می برد.

۴. تشویق عملکرد خوب بر تنبیه عملکرد بد ارجحیت دارد

محیط کار استاندارداگر در محیط کاری اداری تمرکز بر تنبیه باشد و نه بر تشویق، اضطراب ها و ترس هایی که از کودکی در مدرسه با خود به همراه داریم در کارکنان جان می گیرند.

ترس از تحقیر در برابر همکاران، توهین لفظی و کسر از حقوق چنان اضطرابی به جان کارکنان می اندازد که حتی عملکرد معمولشان نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. بر عکس، امید به تشویق باعث می شود کارکنان انرژی مضاعفی بگیرند و به شوق تشویق شدن از عملکرد معمولی خود فراتر بروند و هر چه در توان دارند را رو کنند.

شماره تلفن ابریویژگیهای یک رئیس خوب چیست؟

۵. کارکنان طبقه بندی نمی شوند

در برخی از محیطهای کاری، برخی از مدیران چنان جایگاهی برای خود دست و پا کرده اند که کسی جرأت نکند به آنها انتقاد کند. در عوض، کارکنان موظفند از تمامی دستورات مافوق های خود  تبعیت کنند. تنفر حاصل از این نوع برخورد و بی عدالتی، همچون موریانه به جان کل سیستم می افتد و دیر یا زود آن را فرو می ریزد.

۶. میان زندگی حرفه ای و شخصی کارکنان تعادل برقرار است

یکی از مهمترین ویژگیهای محیط کار استاندارد که باعث می شود کارکنان به حضور در محل کار رغبت داشته باشند و تمام تمرکز خود را وقف کار کنند، حفظ تعادل میان زندگی حرفه ای و خانوادگی شان است. به روشهای گوناگونی می توان در حفظ این تعادل به کارکنان کمک کرد. اجتناب از الزام کارکنان به انجام اضافه کاری و سختگیری نکردن برای دادن مرخصی نخستین مواردی است که به ذهن خطور می کند.

به جز مواردی که در این مقاله عنوان شد، به نظر شما محیط کار استاندارد دیگر چه ویژگیهایی دارد؟ نظرهای خود را با ما در میان بگذارید.